برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه شهر نایین

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

بنیـاد ایـران‌شنـاسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: ایران‌شناسی

گرایش: فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی

عنوان:

شهر ناییـن

استـاد راهنمـا:

دکتـر محمدرضا نصیـری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: گستره علمی مسئله مورد بررسی

1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… 4

1-4. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 4

1-5. پرسش‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 4

1-5-1. پرسش اصلی………………………………………………………………………………………………… 4

1-5-2. پرسش‌های فرعی……………………………………………………………………………………………. 4

1-6. فرضیه‌…………………………………………………………………………………………………………… 5

1-7. روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5

1-8. معرفی منابع…………………………………………………………………………………………………….. 5

1-9. پیشینه……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-10. محدودیت‌ها…………………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم: ساختار طبیعی و جغرافیایی شهر نایین

2- 1‌. شناخت موقعیت جغرافیایی نایین…………………………………………………………………………….. 9

2-2. شناخت ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی……………………………………………………………………… 9

2-2-1 . پستی و بلندی و خصوصیات زمین شناسی………………………………………………………………. 9

2-2-1-1. کوه‌ها……………………………………………………………………………………………………… 9

2-2-1-2. زمین‌شناسی شهرستان نایین……………………………………………………………………………. 10

2-2-1-3. معادن……………………………………………………………………………………………………. 11

2-2-1-4. زلزله…………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-2. خصوصیات اقلیمی………………………………………………………………………………………… 11

2 – 2-2-1. آب و هوا……………………………………………………………………………………………… 11

2-2-2-2. بارندگی…………………………………………………………………………………………………. 11

2 – 2-3. منابع آب…………………………………………………………………………………………………. 12

2– 2-3-1. قنات……………………………………………………………………………………………………. 12

2-2-3-1‌-1. قنات‌های شهر……………………………………………………………………………………….. 13

2 – 2-3-2. آب‌انبار………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-4. سایر ویژگی‌های محیطی………………………………………………………………………………….. 14

2– 2-4-1 . باد……………………………………………………………………………………………………… 14

2 – 2 – 4 -2. خاک……………………………………………………………………………………………….. 15

2 – 2-4- 3 . مراتع………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-4-4. گونه‌های گیاهی و جانوری نایین…………………………………………………………………….. 15

2- 3 . موقعیت نایین در تقسیمات کشوری………………………………………………………………………. 16

2-4. ارتباطات……………………………………………………………………………………………………….. 18

فصل سوم: ساختار تاریخی شهر نایین

3-1. مفهوم شهر…………………………………………………………………………………………………….. 20

3-2. نام شهر و ریشه‌های تاریخی آن……………………………………………………………………………… 21

3-2-1. وجه تسمیۀ نایین………………………………………………………………………………………….. 21

3- 3. تاریخ شهر نایین……………………………………………………………………………………………… 23

3-3-1. تاریخ شهر نایین( قبل از اسلام)………………………………………………………………………….. 23

3-3-1-1. کهندژ……………………………………………………………………………………………………. 25

3-3-1-2.دین………………………………………………………………………………………………………. 26

3-3-2. تاریخ شهر نایین( بعد از اسلام)…………………………………………………………………………… 27

3 -3-2-1. صفاریان………………………………………………………………………………………………… 27

3-3-2-2. آل بویه………………………………………………………………………………………………….. 29

3-3-2-3. دوره مغول و ایلخانان………………………………………………………………………………….. 32

3-3-2-4. پس از مغول و ایلخانان………………………………………………………………………………… 33

3-3-2-5. صفویه…………………………………………………………………………………………………… 34

3-3-2-5-1. درگیری‌های نعمتی و حیدری……………………………………………………………………… 37

3-3-2-6. پس از صفویه…………………………………………………………………………………………… 37

3-3-2-7. دوره مشروطه…………………………………………………………………………………………… 38

فصل چهارم: ساختار اقتصادی شهر نایین

4-1. پیش‌درآمد……………………………………………………………………………………………………… 41

4 – 2. شیوه‌های معیشت…………………………………………………………………………………………… 41

4 –2- 1‌. کشاورزی………………………………………………………………………………………………… 42

4 – 2- 2‌. دامپروری………………………………………………………………………………………………… 43

4 – 2- 3‌. صنایع دستی…………………………………………………………………………………………….. 43

4 –3. مشاغل………………………………………………………………………………………………………… 44

4 –3- 1‌. مشاغل فراموش‌شده…………………………………………………………………………………….. 44

4 –3- 2‌. مشاغل رو به زوال………………………………………………………………………………………. 44

4 –3- 3. مشاغل کنونی……………………………………………………………………………………………. 44

4 –3- 4 . مشاغل بی‌مکان…………………………………………………………………………………………. 45

4 –4. صنایع دستی( گذشته و امروز)……………………………………………………………………………… 45

4 –4- 1 . کرباس‌بافی………………………………………………………………………………………………. 45

4 –4- 2 . رنگرزی (صباغی)………………………………………………………………………………………. 46

4 –4- 3 . عبابافی…………………………………………………………………………………………………… 46

4-4-3-1. تاریخچه و مرکز عبا‌بافی………………………………………………………………………………. 47

4-4-3-2. دستگاه عبابافی………………………………………………………………………………………….. 47

4-4-3-3. مراحل تولید……………………………………………………………………………………………. 47

4-4-3-3-1.حلاجی……………………………………………………………………………………………….. 48

4-4-3-3-2. ریسندگی……………………………………………………………………………………………. 48

4-4-3-3-3. بافت عبا……………………………………………………………………………………………… 48

4-4-3-4. انواع عبا………………………………………………………………………………………………… 49

4-4-3-5. پارچه‌های صادراتی از جنس عبایی…………………………………………………………………… 49

4-4-3-6.کارگاه‌های عبابافی………………………………………………………………………………………. 49

4-4-3-7.رکود عبابافی…………………………………………………………………………………………….. 50

4 –4- 4 . سفالگری………………………………………………………………………………………………… 50

4-4-4 -1. محصولات سفالی……………………………………………………………………………………… 51

4 –4- 5 . کاشی‌کاری………………………………………………………………………………………………. 52

4 –4- 6 . گلیم‌بافی…………………………………………………………………………………………………. 53

4 –4–6– 1 .گلیم جٌلی…………………………………………………………………………………………….. 53

4 –4–6– 2 .گلیم مویی……………………………………………………………………………………………. 54

4 –4–6– 3 .گلیم سَرخِفتی (سر پُنچی)…………………………………………………………………………… 54

4-4-7. قالی‌بافی…………………………………………………………………………………………………….. 54

4-4-7-1. سابقه فرش نایین……………………………………………………………………………………….. 54

4-4-7-2. طرح  و نقشه قالی نایین……………………………………………………………………………….. 55

4-4-7-3. رنگ قالی نایین…………………………………………………………………………………………. 55

4-4-7-4. رونق فرش نایین……………………………………………………………………………………….. 56

4 –4- 8 . صنایع نوین……………………………………………………………………………………………… 57

فصل پنجم: ساختار اجتماعی شهر نایین

5-1. جمعیت‌………………………………………………………………………………………………………… 59

5-1-1. نسبت جنسیتی…………………………………………………………………………………………….. 59

5-1-2. تراکم جمعیت……………………………………………………………………………………………… 59

5-2. نژاد مردم نایین………………………………………………………………………………………………… 60

5-3. گروه‌های اجتماعی……………………………………………………………………………………………. 60

5-3-1. خانواده……………………………………………………………………………………………………… 60

5-3-2. طایفه……………………………………………………………………………………………………….. 61

5-3-3. همسایه…………………………………………………………………………………………………….. 61

5-3-4. کوی و محله……………………………………………………………………………………………….. 61

5-3 -5. منزلت اجتماعی و اقتصادی……………………………………………………………………………… 61

5-3-6. هواداری فرقه‌ای…………………………………………………………………………………………… 61

5-3-7. شغل………………………………………………………………………………………………………… 62

5-3-8. سواد………………………………………………………………………………………………………… 62

5-3-9. زبان…………………………………………………………………………………………………………. 62

5-4. اداره شهر………………………………………………………………………………………………………. 62

5-4-1. ریش‌سفید………………………………………………………………………………………………….. 62

5-4-2. کدخدا………………………………………………………………………………………………………. 62

5-4-3. عیاران………………………………………………………………………………………………………. 62

5-4-4. کلانتر………………………………………………………………………………………………………. 63

5-4-5. حاکم……………………………………………………………………………………………………….. 63

5-4-6. روحانیان……………………………………………………………………………………………………. 63

5-5. خانواده‌های قدیمی و کهن شهر……………………………………………………………………………… 63

5-5-1. ادیب……………………………………………………………………………………………………….. 63

5-5-2. آقا بزرگی…………………………………………………………………………………………………… 64

5-5-3. بقایی‌………………………………………………………………………………………………………… 64

5-5-4. بلاغی………………………………………………………………………………………………………. 64

5-5-5. بمانی‌……………………………………………………………………………………………………….. 64

5-5-6. پیرنیا………………………………………………………………………………………………………… 64

5- 5-7.چاووش (شهدادی)………………………………………………………………………………………… 64

5- 5-8. چماقی(سادات حسینی)………………………………………………………………………………….. 64

5-5-9. سادات خطیبی……………………………………………………………………………………………… 65

5-5-10. حکیمی (سادات حسینی)………………………………………………………………………………… 65

5-5-11. خادم‌العلومی(سادات حسینی)…………………………………………………………………………… 65

5-5-12. خطیبی (سادات تحویلداری)……………………………………………………………………………. 65

5-5-13. رنگرز(صباغ-سرای نو)………………………………………………………………………………….. 66

5-5 -14. شعاعی……………………………………………………………………………………………………. 66

5-5-15.مصلایی……………………………………………………………………………………………………. 66

5-5-15. ملا شفیعایی………………………………………………………………………………………………. 66

5-5-16. شهداد-شهدادی………………………………………………………………………………………….. 66

5-5-17. شیخ‌الاسلامی……………………………………………………………………………………………… 66

5-5-18. طباطبایی (سادات)……………………………………………………………………………………….. 67

5-5-19. سید ابراهیمی…………………………………………………………………………………………….. 67

5-5-20. سادات نقیبی……………………………………………………………………………………………… 67

5-5-21. وکیلی(شهدادی)………………………………………………………………………………………….. 67

5-5-22. شیخی‌…………………………………………………………………………………………………….. 68

5-5-23. عالَمی(شهدادی)………………………………………………………………………………………….. 68

5-5-24. عامری…………………………………………………………………………………………………….. 68

5-5-25. قاضی عسگر……………………………………………………………………………………………… 68

5-5-26. قاضی‌زاده…………………………………………………………………………………………………. 69

5-5-27. کاشفی…………………………………………………………………………………………………….. 69

5-5-28. مصاحبی (از نایین و محمدیه)………………………………………………………………………….. 69

5-5-29. مفیدی (شهدادی)………………………………………………………………………………………… 69

5-5-30. وزیری(سادات حسینی)…………………………………………………………………………………. 69

5-5-30-1. سادات بیانی…………………………………………………………………………………………… 70

5-5-30-2. سادات وزیری………………………………………………………………………………………… 70

5-5-30-3. سادات تحویلداری……………………………………………………………………………………. 70

5-5-30-4. سادات طباطبایی………………………………………………………………………………………. 70

5-5-30-5. عریضی (سادات حسینی)……………………………………………………………………………. 71

5-5-30-6. نوجوکی (سادات حسینی)…………………………………………………………………………… 71

5-5-30-7. سادات گَوَرتی………………………………………………………………………………………… 71

5-5-31. منشی‌باشی………………………………………………………………………………………………… 71

5-5-32. خاندان‌های متفرقه……………………………………………………………………………………….. 71

فصل ششم: ساختار فرهنگی شهر نایین

6-1.آداب و رسوم (ملی و مذهبی)………………………………………………………………………………… 73

6-1-1. استقبال از نوروز…………………………………………………………………………………………… 73

6-1-2. پنجه دزدیده……………………………………………………………………………………………….. 73

6-1-2-1. روز اول پنجه (نومبایی)……………………………………………………………………………….. 74

6-1-2-2. روز دوم پنجه…………………………………………………………………………………………… 75

6-1-2-3.  روز سوم پنجه…………………………………………………………………………………………. 75

6-1-2-4.  روز چهارم پنجه……………………………………………………………………………………….. 75

6-1-2-5.  روز پنجم پنجه(روز عَلَفه)……………………………………………………………………………. 75

6-1-2-5-1. حمام‌رفتن……………………………………………………………………………………………. 76

6-1-2-5-2. رفتن به مزار…………………………………………………………………………………………. 76

6-1-2-5-3. آشتی و صلح………………………………………………………………………………………… 76

6-1-3. چهارشنبه سرخی (چهار‌شنبه سوری)……………………………………………………………….. 77

6-1-3-1. فال‌گوش………………………………………………………………………………………………… 77

6-1-4. نوروز……………………………………………………………………………………………………….. 78

6-1-4-1. هفت‌سین……………………………………………………………………………………………….. 78

6-1-4-3. سیزده‌بدر………………………………………………………………………………………………… 80

6-1-5. عزاداری‌ها………………………………………………………………………………………………….. 80

6-1-5-1. محرم و صفر……………………………………………………………………………………………. 80

6-1-5-1-1. آیین سنتی “چِق‌چِقه‌زنی”………………………………………………………………………….. 80

6-1-5-1-2. مراسم “جوش‌زدن”………………………………………………………………………………… 81

6-1-5-1-3.تاسوعا………………………………………………………………………………………………… 81

6-1-5-1-4. عاشورا……………………………………………………………………………………………….. 82

6-1-5-2. مراسم ختم……………………………………………………………………………………………… 82

6-1-5-2-1. اولین روز……………………………………………………………………………………………. 82

6-1-5-2-2.  ماه‌…………………………………………………………………………………………………… 82

6-1-6. ازدواج……………………………………………………………………………………………………… 83

6-1-6-1. یافتن نامزد برای پسر…………………………………………………………………………………… 83

6-1-6-2. خواستگاری…………………………………………………………………………………………….. 83

6-1-6-3. ُمسوّدِه‌نویسی…………………………………………………………………………………………… 84

6-1-6-4. عقدکنان…………………………………………………………………………………………………. 84

6-1-6-5. تعصبات بعد از عقد……………………………………………………………………………………. 85

6-1-6-6. دوران عقد (نامزدی)…………………………………………………………………………………… 85

6-1-6-7. جهیزیه………………………………………………………………………………………………….. 85

6-1-6-7-1 . فرش………………………………………………………………………………………………… 85

6-1-6-7-2.‌ وسایل مَطبَخ…………………………………………………………………………………………. 85

6-1-6-7-3 . صندوق……………………………………………………………………………………………… 85

6-1-6-7-4 . مِجری………………………………………………………………………………………………. 86

6-1-6-7-5 . وسایل نومبایی (نانوایی)…………………………………………………………………………… 86

6-1-6-8. حنابندان…………………………………………………………………………………………………. 86

6-1-6-9. عروسی………………………………………………………………………………………………….. 86

6-1-6-9-1. دربندان………………………………………………………………………………………………. 89

6-1-6-9-2. پاتختی……………………………………………………………………………………………….. 89

6-1-6-9-3. پاگشا…………………………………………………………………………………………………. 90

6-1-7. رمضان در فرهنگ مردم نایین…………………………………………………………………………….. 90

6-1-7-1. پیشوازی………………………………………………………………………………………………… 90

6-1-7-2. سحر‌خوانی……………………………………………………………………………………………… 90

6-1-7-3. افطار…………………………………………………………………………………………………….. 91

6-1-8. اعیاد مذهبی………………………………………………………………………………………………… 91

6-1-8-1. عید فطر…………………………………………………………………………………………………. 91

6-1-8-2. عید قربان و عید غدیر…………………………………………………………………………………. 91

6-1-9. سنت‌های مذهبی……………………………………………………………………………………… 91

6-1-9-1. وقف…………………………………………………………………………………………………….. 91

6-1-9-2. نذر………………………………………………………………………………………………………. 92

6-1-10. زیارت…………………………………………………………………………………………………….. 93

6-2.اعتقادات و باورها……………………………………………………………………………………………… 93

6-2-1. اعتقاد به چراغ……………………………………………………………………………………………… 93

6-2-2. آب روی آتش ریختن…………………………………………………………………………………….. 94

6-2-3.خسوف و کسوف………………………………………………………………………………………….. 94

6-2-4. مرغ آمین…………………………………………………………………………………………………… 94

6-2-5. آل…………………………………………………………………………………………………………… 94

6-2-6. چشم‌زخم…………………………………………………………………………………………………… 95

6-2-7. مهمان……………………………………………………………………………………………………….. 95

6-2-8. مسافرت‌رفتن………………………………………………………………………………………………. 95

6-2-9. سایر باورها…………………………………………………………………………………………………. 95

6-3. ضرب‌المثل‌ها………………………………………………………………………………………………….. 95

6-4. کنایه‌ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………… 96

6-5. مهم‌ترین واحدهای سنجش وزن در نایین…………………………………………………………………… 97

6-6. گویش…………………………………………………………………………………………………………. 98

6-6-1. ویژگی‌های الفاظ و عبارات زبان محلی نایین……………………………………………………………. 99

6-7. پوشش……………………………………………………………………………………………………….. 100

6-7-1. پوشش مردان…………………………………………………………………………………………….. 100

6-7-2. پوشش زنان………………………………………………………………………………………………. 101

6-8. غذاهای شهر نایین…………………………………………………………………………………………… 101

6-8-1. غذاهایی که از شیر بز، گوسفند و گاو به‌دست می‌آید………………………………………………… 101

6-8-2. آش‌ها……………………………………………………………………………………………………… 102

6-8-3. غذاها……………………………………………………………………………………………………… 102

6-8-4. پلوها………………………………………………………………………………………………………. 103

6-8-5. غذاهای مناسبتی………………………………………………………………………………………….. 103

6-9. بازیهای محلی……………………………………………………………………………………………….. 103

6-9-1. پِلُ چَفت “اَلَک دولَک”………………………………………………………………………………….. 104

6-9-2. بازی تخم مرغ……………………………………………………………………………………………. 104

6-9-3. خروس‌خروس…………………………………………………………………………………………… 104

6-9-4. تاپ‌تاپو…………………………………………………………………………………………………… 105

6-10. تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………………… 106

6-10-1. مدارس علمی گذشته…………………………………………………………………………………… 106

6-10-2. مکتب‌خانه………………………………………………………………………………………………. 106

6-10-3. مدارس جدید…………………………………………………………………………………………… 107

6-10-4. حوزه‌های علمیه جدید…………………………………………………………………………………. 107

6-10-5. مدرسه‌های کنونی نایین………………………………………………………………………………… 108

6-10-6. آموزش عالی……………………………………………………………………………………………. 108

6-10-6-1. دانشگاه آزاد واحد نایین……………………………………………………………………………. 108

6-11. کتاب و کتابداری…………………………………………………………………………………………… 109

6-12. روزنامه و مطبوعات……………………………………………………………………………………….. 109

6-13. هنر و هنرمندان…………………………………………………………………………………………….. 110

6-13-1. شاعران نایین……………………………………………………………………………………………. 110

6-13-2. خوش‌نویسان نایین…………………………………………………………………………………….. 111

6-13-3. هنرمندان  فرش نایین………………………………………………………………………………….. 113

6-13-3-1. تولید‌کنندگان و طراحان نقشه فرش نایین…………………………………………………………. 113

6-14. مشاهیر نایین……………………………………………………………………………………………….. 114

6-14-1. میرزا رفیعای نایینی…………………………………………………………………………………….. 114

6-14-2. دکتر فاطمی……………………………………………………………………………………………… 114

6-14-3. میرزای نایینی…………………………………………………………………………………………… 115

6-14-4. میرزا ابوالحسن جلوه………………………………………………………………………………….. 115

6-14-5 . حسن پیر‌نیا…………………………………………………………………………………………….. 115

6-14-6. غلامحسین مصاحب…………………………………………………………………………………… 115

6-14-7. کریم خان فاطمی……………………………………………………………………………………….. 116

6-14-8. دکتر شمس‌الدین حسینی………………………………………………………………………………. 116

فصل هفتم: ساختار معماری و سیمای شهر

7-1.سیمای شهر، از دورترین زمان تا امروز…………………………………………………………………….. 118

7-1-1. سیمای گذشته شهر………………………………………………………………………………………. 118

7-1-2. عناصر تشکیل‌دهنده سیمای بافت قدیم شهر نایین……………………………………………………. 119

7-1-2-1. کهندژ………………………………………………………………………………………………….. 119

7-1-2-1-1. نارین‌قلعه (کهندژ)…………………………………………………………………………………. 119

7-1-2-1-2.  قلعه عاشورگاه (محمدیه)………………………………………………………………………… 119

7-1-2-2. فضاهای مذهبی……………………………………………………………………………………….. 120

7-1-2-2-1. مساجد……………………………………………………………………………………………… 120

7-1-2-2-1-1. مسجد جامع علویان (محله باب‌المسجد‌)……………………………………………………. 120

7-1-2-2-1-2. مسجد قدیمان (محله کِلوان)………………………………………………………………….. 123

7-1-2-2-1-3. مسجد شیخ مغربی ( محلۀ چهل‌دختران)…………………………………………………….. 123

7-1-2-2-1-4. مسجد بابا عبدالله (محله کوی سنگ)………………………………………………………… 124

7-1-2-2-1-5. مسجد خواجه خضر (‌محله نوگاباد)…………………………………………………………. 124

7-1-2-2-1-6. مسجد امام رضا (ع) (محلۀ کوی سنگ)……………………………………………………… 124

7-1-2-2-1-7. مسجد‌جامع محمدیه…………………………………………………………………………… 125

7-1-2-2-2. امامزاده‌ها…………………………………………………………………………………………… 125

7-1-2-2-2-1. امامزاده سلطان سید علی (ع)………………………………………………………………….. 125

7-1-2-2-2-2. امامزاده سلطان موصلیه (محله کِلوان)………………………………………………………… 125

7-1-2-2-2-3. امامزاده حیدر (محله کِلوان)…………………………………………………………………… 126

7-1-2-2-2-4. بقعه ستی فاطمه………………………………………………………………………………… 126

7-1-2-2-3. حسینیه‌ها…………………………………………………………………………………………… 126

7-1-2-2-4. سقاخانه…………………………………………………………………………………………….. 127

7-1-2-2-5.قدمگاه………………………………………………………………………………………………. 128

7-1-2-2-6. مزارها………………………………………………………………………………………………. 129

7-1-2-2-6-1. مصلای جدید………………………………………………………………………………….. 129

7-1-2-2-6-2.مصلای عتیق……………………………………………………………………………………. 129

7-1-2-2-7.الوگاه……………………………………………………………………………………………….. 129

7-1-2-3. فضاهای خدماتی……………………………………………………………………………………… 130

7-1-2-3-1. بازار………………………………………………………………………………………………… 130

7-1-2-3-2. دروازه‌های شهر……………………………………………………………………………………. 131

7-1-2-3-3. آب‌انبارها…………………………………………………………………………………………… 132

7-1-2-3-4. رباط………………………………………………………………………………………………… 133

7-1-2-3-5. کاروان‌سرا………………………………………………………………………………………….. 133

7-1-2-3-6.حمام………………………………………………………………………………………………… 133

7-1-2-3-7. ساباط………………………………………………………………………………………………. 135

7-1-2-3-8. بادگیر………………………………………………………………………………………………. 135

7-1-2-3-9. آسیاب ریگاره (محمدیه)………………………………………………………………………….. 136

7-1-2-4. خانه‌های تاریخی……………………………………………………………………………………… 136

7-1-2-4-1. خانه علوی…………………………………………………………………………………………. 137

7-1-2-4-2. خانه امامی…………………………………………………………………………………………. 137

7-1-2-4-3. خانه فاطمی………………………………………………………………………………………… 138

7-1-2-4-4. خانه پیرنیا………………………………………………………………………………………….. 139

7-1-3. محله‌های قدیمی شهر نایین………………………………………………………………………. 140

7-1-3-1. نحوه تکوین و شکل‌گیری محله‌ها………………………………………………………………….. 140

7-1-3-2. محله‌ها………………………………………………………………………………………………… 145

7-1-3-2-1. محله کِلوان………………………………………………………………………………………… 145

7-1-3-2-2. محله باب‌المسجد…………………………………………………………………………………. 147

7-1-3-2-3. محله نوگاباد……………………………………………………………………………………….. 148

7-1-3-2-4. محله سرای نو…………………………………………………………………………………….. 149

7-1-3-2-5. محله پنجاهه……………………………………………………………………………………….. 150

7-1-3-2-6. محله چهل‌دختران…………………………………………………………………………………. 151

7-1-3-2-6. محله کوی سنگ (گودالو)……………………………………………………………………….. 153

7-2. سیمای امروز شهر…………………………………………………………………………………………… 153

7-2-2. موزه………………………………………………………………………………………………………. 154

7-2-2-1. خانه پیرنیا (موزه‌ای درون موزه)…………………………………………………………………….. 154

7-2-2-1-1. بخش‌های موزه پیرنیا……………………………………………………………………………… 154

7-2-3. مکانهای اقامتی شهر نایین……………………………………………………………………………….. 155

7-2-3-1. مهمانسرای جهانگردی نایین…………………………………………………………………………. 155

7-2-4. باغ‌ها و پارک‌ها…………………………………………………………………………………………… 156

7-2-4-1. باغ‌های شهر…………………………………………………………………………………………… 156

7-2-4-2. پار‌ک‌ها………………………………………………………………………………………………… 157

فصل هشتم: جمع‌بندی

8-1. نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………… 159

8-2. پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………….. 163

منابع………………………………………………………………………………………………………………… 164

الف- کتاب………………………………………………………………………………………………………… 164

ب- مقاله‌ و پایان‌نامه…………………………………………………………………………………………. 165

ج- مصاحبه…………………………………………………………………………………………………….. 166

د- سایت‌های اینترنتی………………………………………………………………………………………… 166

یادداشت‌ها………………………………………………………………………………………………………. 167

یادداشت‌های فصل دوم……………………………………………………………………………………… 167

یادداشت‌های فصل سوم …………………………………………………………………………………….. 167

یادداشت‌های فصل چهارم…………………………………………………………………………………… 168

یادداشت‌های فصل پنجم…………………………………………………………………………………….. 168

یادداشت‌های فصل ششم………………………………………………………………………………. 168

یادداشت‌های فصل هفتم……………………………………………………………………………….. 168

چکیده:

نایین نمونه بسیار خوبی از شهر‌های پیش از اسلام به‌شمار می‌آید. قرار‌گرفتن این شهر در دروازه کویر و پیوستگی تاریخی‌اش به تاریخ دو شهر باستانی و کهن یزد و اصفهان از دیرینگی و رونق آن حکایت می‌کند. نحوه شکل‌گیری عناصر و شاخص‌های شهری نایین تابع شرایط اقلیمی‌، شیوه معیشت ،مشاغل و نظام اداری‌– اجتماعی شهر بوده است. وجود کهندژ شهر و خندق پیرامون آن بر تعلق این شهر به قبل از اسلام دلالت دارد. علاوه بر آن، تأثیر اسلام در قرون اولیه اسلامی در آثار معماری این شهر به‌خوبی دیده می‌شود. عناصر موجود در فرهنگ و معماری شهر نایین تلفیقی از سنت‌های قبل و بعد از اسلام است. هدف از انجام این پژوهش نشان‌دادن ساختارهای شهر نایین در ابعاد مختلف جغرافیایی‌، تاریخی‌، فرهنگی، اقتصادی‌، اجتماعی و معماری و نیز تحولاتی است که در این شهر صورت گرفته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 178
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: