برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه نقش آموزش رفتارهای شهروندی در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ، گروه علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش جامعه شناسی

عنوان :

نقش آموزش رفتارهای شهروندی در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی

(مورد مطالعه:اعضاء تشکل پیشتازان و فرزانگان دبیرستان های تهران سال1392)

استاد راهنما :

دکتر فرح ترکمان

استاد مشاور:

دکتر علیرضا قبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات طرح……………………………………………. 1

1-1  بیان مسأله……………………………………………….. 2

1-2 هدف های تحقیق………………………………………… 3

1-3  اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن…………….. 3

1-4  سؤالات و فرضیه های تحقیق(بیان روابط بین متغیر های مورد مطالعه)……5

1-5 مدل تحقیق………………………………………………… 6

1-6  تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی…………… 7

1-6-1  شعور جمعی……………………………………………. 7

1-6-2 رفتارهای شهروندی………………………………………. 8

1-6-3 سازمان دانش آموزی…………………………………….. 9

1-7  روش تحقیق……………………………………………… 10

1-8  قلمرو تحقیق……………………………………………… 11

1-9   جامعه آماری و حجم آن………………………………….. 12

1-10  محدودیت ها و مشکلات تحقیق………………………. 13

فصل دوم:نظریات تحقیق……………………………………….. 14

مقدمه…………………………………………………………….. 15

2- 1  سیر تکاملی تعیین اجتماعی تفکر…………………….. 17

2-2 مفهوم معرفت……………………………………………… 26

2-2-1 رابطه معرفت وآموزش………………………………….. 26

2-2-2 رابطه معرفت وکنش……………………………………… 28

2-3   معرفت به مثابه فرهنگ………………………………….. 31

2-4 شعور جمعی……………………………………………….. 34

2-5 مفهوم شهروندی……………………………………………. 39

2-6 شعور جمعی و شهروندی…………………………………. 43

2-7 چارچوب نظری تحقیق……………………………………… 44

2-8  پیشینه تحقیقات………………………………………….. 46

فصل سوم روش شناسی تحقیق………………………………. 53

مقدمه…………………………………………………………….. 54

3-1 روش شناسی……………………………………………….. 54

3-2  روش تحقیق………………………………………………… 56

3-3 جامعه آماری و نمونه گیری…………………………………. 57

3-4  حجم نمونه و روش اندازه گیری…………………………… 58

3-5 ساخت ابزار تحقیق………………………………………… 59

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………. 61

3-7  روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………. 62

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق……………….. 63

مقدمه…………………………………………………………….. 64

4-1 آمار توصیفی……………………………………………….. 64

4-1-1 متغیرهای زمینه ای……………………………………… 65

4-1-1-1 تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن………………….. 65

4-1-1-2 جدول بافت نگار متغیر سن………………………….. 66

4-1-1-3 تفکیک نمونه بر حسب متغیر مدت عضویت………. 67

4-1-1-4 تفکیک نمونه بر حسب متغیر عضویت در تشکل….. 68

4-1-1-5 تفکیک نمونه بر حسب متغیر آموزش شهروندی….. 69

4-1-1-6 تفکیک نمونه بر حسب سوال 11…………………… 70

4-1-1-7  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت مدنی……. 71

4-1-1-8  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت سیاسی… 72

4-1-1-9  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت اجتماعی…. 73

4-1-1-10  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت ملی…….. 75

4-1-1-11  بررسی میانگین ابعاد مشارکت به تفکیک جنسیت….76

4-2 آمار  استنباطی:……………………………………………… 77

4-2-1  بررسی نرمال بودن داده ها ……………………………….79

4-2-2  بررسی فرضیه اصلی……………………………………… 79

4-2-2-1  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت ملی…80

4-2-2-2  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت سیاسی….81

4-2-2-3  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت اجتماعی….82

4-2-2-4  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت مدنی……..83

4-2-2 -5  کمیت و کیفیت بهره گیری از کلاس های آموزش شهروندی در شعور جمعی اعضاءسازمان دانش آموزی تأثیر دارد……84

4-2-2-7 بررسی اثر رضایت دانش آموزان از مربیان بر شعور جمعی دانش آموزان………..86

4-2-3 آیا مشارکت مدنی، سیاسی، اجتماعی و ملی دانش آموزان دختر و پسر دارای تفاوت معنی داری است؟……87

4-2-4 آیا رضایت از کلاس، علاقه به شرکت در کلاس و میزان شرکت در کلاس دانش آموزان دختر و پسر دارای تفاوت معنی داری است؟…..89

4-2-5 مدل تحقیق…………………………………………………….. 91

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………… 101

مقدمه………………………………………………………………….. 102

5-1  نتیجه گیری……………………………………………………… 102

5 – 2 پیشنهادات حاصل تحقیق…………………………………….. 106

5- 3  پیشنهادات پژوهشی………………………………………… 107

فهرست منابع فارسی……………………………………………… 108

فهرست منابع انگلیسی…………………………………………… 109

چکیده:

پژوهش حاضر با عنوان «نقش آموزش رفتارهای شهروندی در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی(مورد مطالعه:اعضاء تشکل پیشتازان و فرزانگان دبیرستان های تهران سال1392)» به روش پیمایشی از نوع توصیفی و تبیینی و با ابزار پرسشنامه ی محقق ساخته با ضریب پایایی 88/0 بر روی یک نمونه 424 نفری شامل(212 نفر عضو پیشتازان (پسر) و 212 نفر عضو فرزانگان (دختر))انجام گرفت.نمونه مورد نظر با روش نمونه گیری تصادفی و سهمیه ای از میان دانش آموزان دبیرستانهای تهران، انتخاب شدند. با توجه به گستردگی مفهوم شعور جمعی و تقارب معنایی با فرهنگ شهروندی؛ « مشارکت مدنی »، « مشارکت سیاسی »، « مشارکت اجتماعی» و « مشارکت ملی »به عنوان مولفه های شعور جمعی در نظر گرفته شدند و بر اساس آنها پرسشنامه ای با 34 سوال تنظیم و توسط جامعه نمونه تکمیل شد. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون من ویتنی استفاده شد. مدل تحقیق مورد نظر از طریق تحلیل مسیر بررسی شد و ضرایب تحلیل مسیر از طریق رگرسیون بدست آورده شد. با توجه به نتایج بدست آمده،  میزان اثر مستقیم متغیر مشارکت مدنی بر شعور جمعی برابر 25/0(ضریب بتا استاندارد شده رگرسیونی) می باشد. اثر مستقیم مشارکت سیاسی بر شعور جمعی برابر 56/0 می باشد. اثر مستقیم مشارکت اجتماعی بر شعور جمعی برابر 269/0 می باشد. اثر مستقیم مشارکت ملی بر شعور جمعی برابر 32/0 می باشد و اثر مستقیم اموزش شهروندی بر شعور جمعی برابر 657/0 می باشد. بنابر این می توان نتیجه گرفت: آموزش شهروندی بیشترین تاثیر را بر شعور جمعی دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 164
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: