برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه تداوم و تغییر در تاریخ محلی بهبهان از ورود اسلام تا پایان حاکمیت سادات طباطبایی

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه تاریخ

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان :

تداوم و تغییر در تاریخ محلی بهبهان از ورود اسلام (23 هـ .ق) تا پایان حاکمیت سادات طباطبایی (1287هـ .ق)

استاد راهنما:

دکتر علی بحرانی‏پور

استاد مشاور:

دکتر محمدزمان خدایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………. 1

فصل اول : اوضاع جغرافیایی بهبهان

1-1- جغرافیای طبیعی بهبهان……………………………………………….. 12

2-1- موقعیت، حدود و وسعت بهبهان………………………………………… 12

3-1- وضعیت توپوگرافی بهبهان……………………………………………….. 12

4-1- آب و هوا ……………………………………………………………………..13

5-1- رودها……………………………………………………………………… 13

1-5-1- رودخانه مارون………………………………………………………….. 14

2-5-1- رودخانه خیرآباد……………………………………………………….. 14

6-1- کوه‏ها…………………………………………………………………….. 15

7-1- پوشش گیاهی…………………………………………………………… 15

8-1- حیات جانوری……………………………………………………………….. 16

9-1- وجه تسمیه بهبهان………………………………………………………. 17

10-1- جغرافیای تاریخی ارجان و توابع…………………………………………. 18

1-10-1- آسک…………………………………………………………………….. 21

2-10-1- هندیجان………………………………………………………………… 21

3-10-1- ریشهر یا ریواردشیر………………………………………………………. 22

4-10-1- مهروبان یا ماهی روبان…………………………………………………. 23

5-10-1- جنابه یا جنابا (بندر گناوه کنونی)……………………………………… 23

6-10-1- سینیز……………………………………………………………………… 24

11-1- پیشینه تاریخی بهبهان (ارجان)…………………………………………… 24

فصل دوم: تداوم وتغییرات سیاسی ارجان از ورود اسلام تا شکل گیری بهبهان

1-2- فتح ارجان به دست مسلمین ( 23 هـ .ق)……………………………… 30

2-2- حکمرانی زیاد در فارس و ارجان (39  هـ .ق)…………………………….. 31

3-2- ارجان در دوره صفاریان……………………………………………………… 32

4-2- ظهور قرمطیان در نواحی ارجان……………………………………………… 33

5-2- آل بویه در ارجان……………………………………………………………. 34

1-5-2- حکمرانی ابن عمید در ارجان……………………………………………. 36

2-5-2- شکوفایی ارجان…………………………………………………………. 37

3-5-2- ارجان محل پیکار حاکمان آل‏بویه…………………………………………. 38

4-5-2- وفات بهاء الدوله در ارجان (403 هـ .ق)………………………………….. 39

6-2- ارجان در دوره سلجوقیان…………………………………………………… 42

7-2- اسماعیلیه در ارجان (494 تا 501 هـ .ق)…………………………………… 43

8-2- از ویرانی ارجان تا شکل گیری بهبهان……………………………………….. 46

فصل سوم:  تداوم وتغییرات سیاسی بهبهان از دوره صفویه تا پایان حاکمیت سادات طباطبایی

1-3- بهبهان در دوره صفویه……………………………………………………….. 54

2-3- به قدرت رسیدن حکومت محلی سادات طباطبایی به عنوان عامل تحول در تاریخ بهبهان….57

1-2-3- میر شاه منصور طباطبایی بهبهانی (ق 11)…………………………….. 61

2-2-3- میرزا حبیب الله طباطبایی بهبهانی (متوفی1151هـ .ق)………………. 62

3-2-3- حکومت میرزا قوام الدین اول در بهبهان و سیاست وی نسبت به شورش محمد خان بلوچ (1146 – 1137 هـ .ق)…65

4-2-3- میرزاعلیرضاخان طباطبایی حکمران بهبهان و رویارویی وی با کریم خان زند (1170هـ. ق)….67

5-2-3- حکومت خاندان علیرضا خان قنواتی در بهبهان (1200- 1172 هـ .ق)…….69

3-3- بهبهان در دورۀ قاجاریه………………………………………………………….. 71

1-3-3- سلطۀ خاندان کلانتران شیراز بر بهبهان (محمد حسین خان کلانتر 1215-  1213هـ .ق)…….71

2-3-3- حکومت میرزاسلطان محمدخان بهبهانی(اوّل) و رویارویی وی با صادق خان قاجار (1218-1200هـ .ق)…72

3-3-3- حکومت میرزا منصورخان در بهبهان و تقویت رابطه با فرمانفرمای فارس و اقدامات عمرانی وی (1255- 1237هـ.ق)…..74

4-3-3- سلطه مستقیم فرمانفرمایان فارس بر بهبهان و تشدید روند مهاجرت مردم از شهر(1264 -1257هـ .ق)…….76

5-3-3- شورش و حکومت میرزا قوما بر بهبهان (1266  – 1265هـ .ق)………. 79

6-3-3- جانشینان میرزا قوما…………………………………………………… 83

7-3-3- میرزا سلطان محمد خان طباطبایی (دوم) (متوفی1287هـ .ق)…….. 83

8-3-3- میرزا محّمد رضا خان (قوامی) (زنده در 1306هـ .ق)…………………. 85

9-3-3- میرزا علیرضا خان «بهادردیوان » بهبهانی(متوفی 1344هـ .ق)……… 86

10-3-3- میرزا سلطان محمد « سردار امجد» بهبهانی (متوفی1370هـ .ق)…….88

فصل چهارم: تداوم و تغییر در تاریخ اقتصادی بهبهان

1-4- کشاورزی در ارجان…………………………………………………………… 92

2-4- کشاورزی و دامداری بهبهان………………………………………………. 93

3-4- تجارت و بازرگانی ارجان……………………………………………………….. 95

4-4- تجارت بهبهان…………………………………………………………………… 97

5-4- مالیات ارجان…………………………………………………………….. 98

6-4- مالیات بهبهان………………………………………………………………. 99

7-4- ضرب سکه……………………………………………………………………… 101

8 -4- صنایع دستی بهبهان……………………………………………………….. 103

فصل پنجم: تداوم وتغییردرتاریخ فرهنگی وتمدنی بهبهان

1-5- حیات فرهنگی بهبهان در دوره اسلامی……………………………… 108

1-1-5- مشاهیر ارجان…………………………………………………………… 108

2-1-5- ابواسحاق ابراهیم بن ماهان بن بهمن ارجانی (متوفی 188هـ .ق)…..108

3-1-5- بندار بن الحسین بن محمد بن مهلب الارکانی(متوفی 353 هـ .ق)……109

4-1-5- ابوسهل ارجانی طبیب (متوفی 416هـ .ق)……………………….. 110

5-1-5- علی بن عباس مجوسی اهوازی ارجانی( متوفی 384 یا385 هـ .ق)…..110

6-1-5- قاضی ارجانی( متوفی 544 هـ .ق)………………………………… 111

7-1-5- فرامرز ارجانی ( زنده در 585 هـ .ق)…………………………………112

2-5- شعر و ادب…………………………………………………………………. 113

1-2-5- مجیبی بهبهانی…………………………………………………………… 113

2-2-5- آصف بهبهانی………………………………………………………………. 113

3-2-5- حامد بهبهانی……………………………………………………………. 113

4-2-5- ملا فاخر بهبهانی……………………………………………………….. 114

5-2-5- ساکت بهبهانی…………………………………………………………….. 114

6-2-5- میرزا شوقی بهبهانی……………………………………………………. 114

3-5- علماء………………………………………………………………………… 115

1-3-5- سید عمادالدین فقیه طباطبایی…………………………………………. 115

2-3-5- سراج الدین عمربن الرحمن بهبهانی( متوفی 745هـ .ق)………………116

3-3-5- سید عبداله بلادی بحرینی( متوفی 1165 هـ .ق)…………………….. 116

4-3-5- وحید بهبهانی( متوفی1205هـ .ق)……………………………………. 117

5-3-5- سید حسین بهبهانی موسوی (متوفی 1300هـ .ق)………………… 118

6-3-5- سید عبدالله بهبهانی (متوفی 1328 هـ .ق)…………………………..119

6-5 – آثار و بناهای تاریخی بهبهان…………………………………………….. 119

1-6-5- تنگ سروک(سولک)……………………………………………………… 120

2-6-5- مجموعه بکان……………………………………………………………… 120

1-2-6-5- پل بکان………………………………………………………………… 121

2-2-6-5- مسجد جامع بکان……………………………………………………. 121

3-6-5- پل کسری……………………………………………………………………. 121

4-6-5- پلهای خیرآباد………………………………………………………………. 122

5-6-5- قلعه مدرسه………………………………………………………………. 122

6-6-5- کتیبه‏های تنگ تکاب………………………………………………………. 123

7-6-5- راسته بازار………………………………………………………………….. 124

8-6-5- سایر آثار تاریخی بهبهان………………………………………………… 124

7-5- امامزادگان…………………………………………………………………… 125

1-7-5- امامزاده میرعالی حسین معروف به امام زاده بزرگ…………………….. 125

2-7-5- امام زاده حیدر……………………………………………………………. 126

3-7-5- امامزاده فضل معروف به شاه فضل………………………………………… 127

4-7-5- امام زاده ابراهیم…………………………………………………………….. 128

8-5- مسجد جامع…………………………………………………………………… 128

فصل ششم: تداوم و تغییر در تاریخ اجتماعی، فرهنگی و تمدنی بهبهان

1-6- بومیان بهبهان به عنوان عناصر تداوم در جمعیت…………………………. 131

2-6- مهاجران عناصر تغییر و تحول در تاریخ اجتماعی بهبهان…………………. 131

1-2-6- سادات………………………………………………………………….. 132

2-2-6- لرها…………………………………………………………………….. 133

3-2-6- اعراب………………………………………………………………………. 134

4-2-6- ترکان……………………………………………………………………… 135

1-4-2-6- جِغتائی­ها…………………………………………………………… 136

2-4-2-6- شیرالی­ها……………………………………………………………… 136

3-6- گروه‏بندی  و کشمکش‏های محله‏ای ( بهبهان و قنوات)………………….. 137

4-6- فرهنگ بهبهان………………………………………………………………. 138

1-4-6- گویش بهبهانی………………………………………………………. 138

2-4-6- ضرب المثلهای بهبهانی………………………………………………….. 142

3-4-6- آداب ورسوم……………………………………………………………… 148

4-4-6- آداب و رسوم مراسم عروسی در بهبهان……………………………… 149

5-4-6- بازی‏ها…………………………………………………………………….. 150

6-4-6- غذاهای معروف محلی بهبهان………………………………………… 152

5-6- بافت شهر بهبهان…………………………………………………………… 154

6-6- ادیان و مذاهب………………………………………………………………. 156

نتیجه گیری…………………………………………………………………………. 161

پیوست­ها………………………………………………………………………….. 165

منابع و مآخذ……………………………………………………………………….. 223

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 186
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: