برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و رفتار بازیافت (مطالعه موردی: شهر مریوان)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

           دانشگاه مازندران                                        

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان‌نامه دوره کارشناسیارشد در رشته پژوهش علوم ­اجتماعی

                                                                                                

موضوع:

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و رفتار بازیافت

(مطالعه موردی: شهر مریوان)

  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

پیشرفت و توسعه سریع تکنولوژی و تغییر نامطلوب زندگی در برخی عرصه‌ها به ویژه عرصه مصرف، باعث شده است تا با انبوهی از زباله‌ها که بعضاً حاوی انواع مختلف مواد گرانبها و همچنین مواد سمی هستند، مواجه باشیم. این زباله‌ها اگر به صورت مطلوب مدیریت نشوند هم برای انسان و هم برای محیط‌زیست بسیار زیان‌آور می‌باشند. از آنجا که فرآیند جمع‌‍آوری و ذخیره‌سازی نامناسب زباله‌ها سبب آلودگی محیط‌زیستی خطرناکی می‌شود، لذا، شیوه صحیح بازیابی و رعایت استانداردهای محیط‌زیستی می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند. اجرای این شیوه ها و رعایت استاندارد ها به عواامل متعددی بستگی دارد که  عوامل اسانی از جمله عوامل بسیار مهم  در این زمینه می باشد. لازمه اجرای این شیوه های صحیح و رعایت استانداردها توسط عوامل انسانی از جمله نیازمند نگرش و رفتار مطلوب زیست محیطی محیطی نسبت به پدیده بازیافت می باشد. بنابراین، در تحقیق حاضر  نگرش و رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله و برخی عوامل مؤثر بر آن در شهر مریوان پرداخته شده است. براساس نظریات موجود و پیشینه‌های تجربی مدلی نظری طراحی گردید. در این تحقیق از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است. در مجموع 400 پرسشنامه تکمیل و جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین پارادایم نوین اکولوژیکی با رفتار  بازیافت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین، بین نگرش نسبت به بازیافت و رفتار بازیافت رابطه معنادار و مثبت به دست آمده است. یافته‌ها نشان داد که بین سن با رفتار بازیافت پاسخگو رابطه معناداری وجود ندارد. بین جنسیت پاسخگو با رفتار بازیافت رابطه معناداری بدست آمد. همچنین بین وضعیت تأهل با رفتار بازیافت رابطه معناداری بدست نیامد. بین سطح تحصیلات با رفتار بازیافت نیز رابطه معناداری وجود ندارد. با این وجود، متغیر متوسط درآمد خانوار با رفتار بازیافت رابطه معنادار و مثبت را نشان می‌دهد. همچنین رابطه مثبت و معناداری بین نوع شغل با رفتار بازیافت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که، 19 درصد  از واریانس متغیر وابسته به‌وسیله متغیرهای مستقل (نگرش نسبت به بازیافت و پارادایم نوین اکولوژیکی) تبیین شده است. در واقع، ضریب تأثیر پارادایم نوین اکولوژیکی 142/0و برای متغیر نگرش نسبت به بازیافت 465/0 می‌باشد.

واژگان کلیدی:  رفتار بازیافت، نگرش نسبت به بازیافت، نگرش محیط‌زیستی، پارادایم نوین اکولوژیکی، شهر مریوان.

 

فهرست

عنوان                                                                                            صفحه

فصل اول )کلیات تحقیق(

1-1- مقدمه  2

1-2- بیان مسأله و اهمیت آن  4

1-3- اهداف تحقیق   6

1-3-  سؤالات تحقیق   7

فصل دوم )پیشینه تجربی تحقیق(

2-1- مقدمه  9

2-2- پیشینه خارجی   9

2 – 3- پیشینه داخلی   34

2-4- جمع‌بندی پیشینه تجربی تحقیق   42

فصل سوم )پیشینه نظری تحقیق(

3-1- مقدمه  45

3-2- پیشینه نظری تحقیق   45

3-2-1- مدل خطی US اولیه  46

3-2-2- مدل رفتار محیط‌زیستی مسئولانه  48

3-2-3- مدل چندگانه: مدل انگیزه، توانایی، فرصت و رفتار  50

3-2-4- مدل جامعه‌شناختی رفتار محیط‌زیستی   51

3-2-5- مدل یکپارچه نگرش و انتخاب رفتار  52

3-2-6- پارادایم جدید زیست محیطی   55

3-3- چارچوب نظری تحقیق   61

3-4- مدل نظری تحقیق   63

3-5- فرضیات تحقیق   64

فصل چهارم )روش شناسی تحقیق(

4-1- مقدمه  66

4-2- روش تحقیق   67

4-3- واحد تحلیل   68

4-4- جامعه آماری   68

4-5- روش نمونه گیری و حجم نمونه  68

4-6- نحوه ی جمع‌آوری داده‌ها: 70

4-7- روایی و پایایی ابزار: 71

4-8- مفهوم سازی   73

4-3-1- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق   73

فصل پنجم )یافته های تحقیق(

5-1-مقدمه  80

5-2- بخش اول: توصیف داده ها 80

5-2-1- ویژگی های جامعه آماری   81

5-2-1-1- توزیع پاسخگویان برحسب سن   81

5-2-1-2- توزیع پاسخگویان بر حسب جنس     82

5-2-1-3- توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل   83

5-2-1-4- توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات    84

5-2-1-5- توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال  85

5-2-1-6- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان درآمد خانوار  86

5-2-2- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق   87

5-2-2-1- نگرش نسبت به بازیافت    87

5-2-2-2- رفتار بازیافت    92

5-2-2-3- مقیاس پارادایم نوین اکولوژیکی   94

5-3- بخش دوم: تحلیل داده ها 100

5-3-1- آزمون فرضیات    101

5-3-1-1-پارادایم نوین اکولوژیکی  با رفتار بازیافت (فرضیه اول) 101

5-3-1-2- رابطه نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت (فرضیه دوم) 102

5-3-1-3- رابطه پارادایم نوین اکولوژیکی با نگرش نسبت به بازیافت    102

5-3-1-4- رابطه متغیرهای جمعیت شناختی  با رفتار بازیافت (فرضیه چهارم) 103

5-3-1-4- رابطه متغیرهای جمعیت شناختی  بانگرش نسبت به بازیافت (فرضیه پنجم) 105

5-3-2- بخش سوم: تحلیل رگرسیونی چندمتغیره  106

5-3-2-1 تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر رفتار بازیافت    107

5-3-2-2- تأثیر متغیرهای مستقل بر نگرش نسبت به بازیافت    109

5-3-3- تحلیل مسیر و بررسی مدل نظری تحقیق   111

5-3-3-1- اثرات مستقیم و غیر مستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته  112

5-3-3-2- بررسی کلی تاثیرات متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر متغیر وابسته  113

فصل ششم )بحث و نتیجه گیری(

6-1- مقدمه  115

6-2- نتیجه گیری   116

6-3- پیشنهادات    122

6-4- محدودیت‌ها 123

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                      صفحه

جدول 1-4: تعربف عملیاتی متغیرهای زمینه ای تحقیق. 74

جدول(2-4): گویه‌های مربوط به نگرش نسبت به بازیافت زباله‌ 76

جدول(3-4): گویه‌های مربوط به پارادایم نوین اکولوژیکی.. 77

جدول (4-4): گویه‌های مربوط به رفتار بازیافت.. 78

جدول شماره(6-4): ضریب آلفای متغیرهای تحقیق. 72

جدول شماره(5-4):  نام خوشه ها و مناطق نمونه. 69

جدول شماره (1-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن. 81

جدول شماره (2-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت.. 82

جدول شماره (3-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل. 83

جدول شماره (4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات.. 84

جدول شماره (5-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال. 85

جدول شماره (6-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان درآمد ماهیانه خانوار. 86

5-2-2- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق. 87

جدول شماره (7-5): شاخص‌های آماری متغیرهای اصلی تحقیق. 87

جدول شماره (8-5): توزیع فراوانی متغیر نگرش نسبت به بازیافت.. 88

جدول شماره (9-5): توزیع فراوانی متغیر نگرش نسبت به بازیافت.. 92

جدول شماره (10-5): توزیع فراوانی متغیر پارادایم نوین اکولوژیکی (NEP) 95

جدول شماره (11-5): ضریب اسپرمن بین پارادایم نوین اکولوژیکی (NEP) با رفتار بازیافت.. 101

جدول شماره (12-5): ضریب همبستگی اسپرمن بین نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت.. 102

جدول شماره (13- 5 ): ضریب اسپرمن بین پارادایم نوین اکولوژیکی  با نگرش نسبت به بازیافت.. 102

جدول شماره (14-5): ضرایب مربوط به ارتباط متغیرهای زمینه ای با رفتار بازیافت.. 103

جدول شماره (15-5): ضرایب مربوط به ارتباط متغیرهای زمینه ای با نگرش نسبت به بازیافت.. 105

جدول(16-5): نتیجه کلی معناداری رگرسیون. 107

جدول (17-5): تحلیل رگرسیون چندگانه بین متغیرهای مستقل با رفتار بازیافت.. 107

جدول(18-5)ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر رفتار بازیافت.. 108

جدول(19-5): نتیجه کلی معناداری رگرسیون. 109

جدول (20-5): تحلیل رگرسیون چندگانه بین متغیرهای مستقل با نگرش نسبت به بازیافت.. 109

جدول(21-5)ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر نگرش نسبت به بازیافت.. 110

جدول شماره (22-5): محاسبه اثرات نگرش نسبت به بازیافت (X1) بر رفتار بازیافت.. 112

جدول شماره (23-5): محاسبه پارادایم نوین محیط زیستی (X2) بر رفتار بازیافت.. 112

جدول شماره (24-5): محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم درآمد (X3) بر رفتار بازیافت.. 112

جدول شماره (25-5): محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم سن (X4) بر رفتار بازیافت.. 112

جدول شماره (26-5): محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم تحصیلات (X5) بر رفتار بازیافت.. 112

جدول شماره (27-5): مجموع تاثیرات مستقیم و غیر ستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته. 113

1- مقدمه

تولید زباله که خود ناشی از فعالیت انسان شهرنشین و مصرف کننده است و هر روز نیز او را به مصرف بیشتر ترغیب می‌کند، جزء لاینفک زندگی است. امروزه تولید زباله به یکی از معضلات اساسی محیط‌زیستی تبدیل شده است. چنانچه دفع این حجم فزاینده زباله به صورت مناسب انجام نشود معضلات جبران ناپذیر محیط‌زیستی را بدنبال خواهد داشت. اجرای طرح بازیافت زباله و تفکیک از مبداء یکی از راهکارهای موثر در بهبود وضعیت بازیافت زباله در کشورهایی است که معمولا کمبود امکانات ذخیره زباله در آنها وجود دارد [چانگ و پون[1]، 2001: به نقل از صالحی، 1391)].

مواد زاید جامد شامل تمام مواد زاید حاصل از فعالیتهایی است که انسان انجام می دهد. این مواد هم از نظر منبع تولید و هم از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی با هم متفاوتند. بخشهای خانگی، تجاری، حمل و نقل، صنعتی، درمانی بهداشتی و خدمات، هر کدام مواد زیادی با خصوصیات ویژه ای تولید می کنند: (عبدلی،1372، به نقل از؛ احرامپوش و همکاران، 1390). افزایش نرخ رشد شهر نشینی، رشد جمعیت و تغییر در شیوه زندگی در کشورهای در حال توسعه موجب افزایش سرانه تولید مواد زاند جامد می شود (ابراهیمی و همکاران، 1388)

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 175
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: