برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه بررسی اثر ساختار نظام راهبری بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد مازادومدیریت سود

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

 بررسی اثر ساختار نظام راهبری بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد مازادومدیریت سود

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

  عنوان : بررسی اثر ساختار نظام راهبری بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد مازادومدیریت سود

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول(کلیات تحقیق).. 2

1-1- مقدمه.. 3

1-2- بیان مسئله .. 4

1-3- ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-4-1- هدف اصلی.. 6

1-4-2- هدف فرعی.. 6

1-5-سؤال اصلی تحقیق.. 7

1-6 -فرضیه تحقیق.. 7

1-7 -روش تحقیق.. 7

1-8- روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 8

1-9- روایی و اعتبار ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 8

1-10- قلمرو تحقیق.. 8

1-10-1- قلمرو موضوعی.. 8

1-10-2- قلمرو مکانی.. 8

1-10-3- قلمرو زمانی.. 8

1-11 -تعاریف.. 8

1-12- خلاصه فصل.. 9

فصل دوم(ادبیات تحقیق).. 11

2-1- مقدمه.. 12

2-2- مفاهیم نظام راهبری شرکتی.. 13

2-2-1- چارچوب نظری نظام راهبری شرکتی.. 16

2-2-1-1-تئوری نمایندگی.. 16

2-2-1-2-تئوری هزینه معاملات.. 18

2-2-1-3-تئوری ذینفعان.. 19

2-2-3-تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی.. 21

2-2-4- تئوری ذی‌نفعان دربرابر تئوری نمایندگی.. 21

2-2-5- دلایل اهمیت نظام راهبری شرکتی.. 22

2-2-6- اهداف نظام راهبری شرکتی.. 23

2-2-7- الگوهای نظام راهبری شرکتی.. 23

2-2-7-1 – الگوی مبتنی بربازار.. 23

2-2-7-2-الگوی نظام راهبری شرکت  مبتنی برروابط.. 24

2-2-7-3 – الگوی نظام راهبری شرکتی در حال گذار.. 25

2-2-7-4-الگوی نوظهور.. 25

2- 2-3- سیستم های نظام راهبری شرکتی.. 26

2-2-3-1- سیستم های درون سازمانی.. 26

2-2-3-2 – سیستم های برون سازمانی.. 27

2-3- مفاهیم سود وانواع کیفیت سود.. 29

2-3-1- تعریف سود .. 39

2-3-2- اهمیت ویژگی‌های کیفی سود.. 41

2-3-3-اقلام تشکیل دهنده کیفیت سود.. 41

2-3-3-1- پایداری سود .. 41

2-3-3-2- قابلیت پیش‌بینی سود.. 42

2-3-3-3- مربوط بودن سود در تغییرات بازده سهام .. 42

2-3-3-4- به موقع بودن سود .. 42

2-3-4-محافظه کارانه بودن سود .. 43

2-4- جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن.. 43

2-4-1-تعریف جریان وجوه نقد آزاد.. 44

2-4-2-محاسبه جریان وجوه نقد آزاد.. 44

2-4-3- مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد.. 45

2-4-4-  مکانیزم های مؤثر بر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد.. 46

2-5-1- استقلال هیأت ‌مدیره و کیفیت سود.. 47

2-5-2-اندازه هیأت ‌مدیره و کیفیت سود.. 48

2-5-3- استقلال رئیس هیأت ‌مدیره و کیفیت سود.. 48

2-6- پیشینه پژوهش.. 49

2-6-1- پیشینه پژوهش برون کشور.. 49

2-6-2- پیشینه پژوهش درون کشور.. 51

2-7- خلاصه فصل.. 54

فصل سوم(روش پژوهش).. 58

3-1- مقدمه.. 59

3-3- فرضیه‌های پژوهش.. 60

3-4- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها.. 61

3-5-1- تحلیل رگرسیون.. 62

3-5-2- آماره F لیمر.. 62

3-5-3- ضریب همبستگی پیرسون.. 63

3-5-4- روش استفاده از داده‌ها.. 63

3-5-5- آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی/تلفیقی.. 67

3-6-  گام های انجام تحقیق.. 70

3-7- خلاصه فصل.. 72

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها).. 73

4-1- مقدمه.. 74

4-2- توصیف داده‌ها.. 74

4-3- یافته های تحقیق.. 75

4-3-1- آمار توصیفی.. 75

4-3-2- آمار استنباطی.. 77

4-3-2-1- آزمون همبستگی متغیرها.. 77

4-4- خلاصه فصل چهارم.. 84

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش).. 85

5-1- مقدمه.. 86

5-2- خلاصه  نتایج آزمون فرضیه‌ها.. 87

5-3- مقایسه نتایج با نتایج پیشین.. 88

5-4- محدودیت های پژوهش.. 92

5-5- پیشنهادهای تحقیق.. 92

5-6- پیشنهادهای برخواسته از یافته های تحقیق.. 92

5-7- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 93

5-8- خلاصه فصل.. 93

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………94

 

فهرست جداول

جدول 2-1- .مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی نظام راهبری شرکتی.. 28

جدول2-2-  چارچوب و معیار ارزیابی کیفیت سود.. 33

جدول 4-1- شاخص‎های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه.. 76

جدول 4-2- همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته.. 78

جدول 4-3- آزمون ایم، پسران و شین.. 80

جدول 4-4- نتایج آزمون چاو، جهت تشخیص همگن یا ناهمگن بودن مقاطع.. 81

جدول 4-5- نتایج آزمون هاسمن.. 82

جدول 4-6- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 83

جدول 5-1- مقایسه نتایج پ‍‍‍‍ژوهش با نتایج تحقیقات مشابه خارجی.. 90

جدول 5-2- مقایسه نتایج پ‍‍‍‍ژوهش با نتایج تحقیقات مشابه داخلی.. 91

 

 

 

 

چکیده :

اهمیت حاکمیت شرکتی در جذب سرمایه بلندمدت برای بازارهای سرمایه، حفظ رشد اقتصادی و  سرانجام افزایش ثروت کلی و رفاه ملت‌ها بعد از بحران‌های مالی و رسوایی‌ گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ در دنیا ارزشمند شده است. علاوه بر این، از یک سیستم خوب حاکمیت شرکت انتظار می‌رود که استفاده مدیریتی از فرصت فعالیت‌های مدیریت سود را محدود نماید، بنابراین تقویت قابلیت اتکای سود گزارش‌شده را به همراه خواهد داشت. فرسایش کیفیت سود، شفافیت و سطح افشا باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران اعتماد کمی به اعداد حسابداری داشته باشند. به همین جهت در این پژوهش با اشاره به این‌که ساختار مناسب حاکمیت شرکتی قابلیت اتکای اطلاعات را بالا می‌برد به اثر ساختار حاکمیتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد مازاد و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. نتیجه بررسی­ها نشان داد که از بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اندازه هیأت مدیره دارای ارتباطی معکوس و معنادار با کیفیت سود می­باشد. این در حالی است که تأثیر سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود و همچنین تأثیر مفروض جریان وجه  نقد آزاد مازاد بر روابط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود رد شد. از میان متغیرهای کنترلی نیز مشخص شد که بالا رفتن سطح بدهی منجر به افزایش کیفیت سود می­شود.

واژگان کلیدی: ویژگی حاکمیت شرکتی، جریان وجه نقد آزاد مازاد ، کیفیت سود

 براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 175
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: